###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - testování zaměstnanců


2/3/2021

Vážení klienti,

včera byla vydána mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví (v plném znění dostupná zde a zde), která upravují povinné testování zaměstnanců, a to tak:

- v případě zaměstnavatelů zaměstnávajících alespoň 250 osob – platí od 12. 3. 2021

a

- v případě zaměstnavatelů zaměstnávajících 50 až 249 osob – platí od 15. 3. 2021

- povinnost umožnit přítomnost na pracovišti pouze těm zaměstnancům, kteří v posledních 7 dnech podstoupili:

  • RT-PCR test nebo antigenní test

nebo

  • na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem

POVINNOST ZAMĚSTNAVATELŮ

- Zajistit nejpozději od 3. 3. 2021 (250 + ) / od 5. 3. 2021 (50-249) pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, prováděné poskytovatelem zdravotních služeb / nebo / testy na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden;

- není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se proveden v den jeho příchodu na pracoviště;

- zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test nejpozději v termínu od 5. 3. 2021 (250 +)/ od 8. 3. 2021 (50-249) tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele, nejpozději k 12. 3. 2021 (250 +) / k 15. 3. 2021 (50 – 249);

- pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo pracoviště zaměstnavatele (to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku – home office).

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit – výjimka – osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Dle dostupné metodiky MPO „průvodce samotestováním ve firmách“ (odkaz) by tuto tato skutečnost měl prokazovat zaměstnanec lékařskou zprávou.

Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného na pracovišti zaměstnavatele pozitivní

- od 2. 3. 2021 mají zaměstnanci, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem a jehož výsledek byl pozitivní, povinnost:

  • bezodkladně uvědomit zaměstnavatele;
  • opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště;
  • uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele (pokud tak zaměstnavatel stanoví) / jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství – příp., praktické lékařství pro děti a dorost;
  • těmto osobám bude vystavena žádanka na konfirmační RT-PCR test a tomuto je zaměstnanec povinen se podrobit bez prodlení.

V případě nedodržení výše uvedeného postupu, se zaměstnanec vystavuje teoretické možnosti udělení pokuty dle zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (pandemický zákon), a to do výše až 50.000 Kč. Pro zaměstnavatele při nedodržení výše uvedených povinností pak teoreticky hrozí pokuta ž do výše 500.000 Kč.

SHRNUTÍ

ZAMĚSTNANECKÉ STRAVOVÁNÍ

Nově je také stanovena povinnost v případě zaměstnaneckých jídelen zajistit stravování tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 stravník; v případě, že se jedná o dlouhý stůl, u kterého lze usadit více stravníků, musí být mezi těmito stravníky dodrženy rozestupy 2 metry nebo musí být mezi nimi umístěna mechanická překážka, která brání šíření kapének.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.