###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - testování zaměstnanců


7/1/2022

Vážení klienti,

očekáváné mimořádné opatření, které od 17. 1. 2022 rozšiřuje povinnost testování na všechny zaměstnance (plné znění zde), bylo vydáno.

Nově tedy:

­-  je zaměstnavatel povinen zajistit pravidelné testování všech zaměstnanců, a to na pracovišti, prostřednictvím rychlého antigenního testu, určeného pro sebetestování;

­-  frekvence testování 2 x za týden (s tím, že následující testování musí proběhnout nejdříve třetí den po předchozím testování);

­- zaměstnanci jsou povinni test podstoupit – pokud odmítnou:

  • zaměstnavatel tuto skutečnost oznámí místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který může zaměstnance sankcionovat a zaměstnavatel organizačním opatřením omezí setkávání tohoto zaměstnance s ostatními;
  • zaměstnanec nosí respirátor; dodržuje, pokud je to vzhledem k povaze práce možné rozestup alespoň 1,5 m; stravuje se odděleně od ostatních osob.

Povinnost testování s frekvencí 2 x za týden se nově výslovně vztahuje i na osoby, které jsou orgánem nebo členem právnické osoby, pokud nejsou zároveň zaměstnanci.

Za zaměstnance se rozumí i osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti a která nepodléhá povinnosti testování u jiného zaměstnavatele nebo jako orgán/člen právnické osoby.

Výjimky z testování:

­- osoba, která v posledních 72 hodinách podstoupila RT-PCR test s negativním výsledkem;

­- osoba, která v posledních 24 hodinách podstoupila rychlý antigenní test, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem;

­- osoba podstupuje preventivní testování u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Výše uvedené výjimky zaměstnanec prokazuje – buď digitálním certifikátem EU COVID nebo potvrzením poskytovatele zdravotních služeb nebo písemným potvrzením zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, že podstupuje preventivní testování.

Povinnosti:

­- zaměstnavatel vede evidenci provedených testů (rozsah: datum, jméno a příjmení, datum narození, číslo pojištěnce a název pojišťovny, výsledek testu) po dobu 90 dnů;

­- zaměstnavatel zasílá příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem se stejnými údaji, pro které vede evidenci + telefonní číslo testované osoby; toto zaslání provede zaměstnavatel nejpozději den po testování formou elektronického hlášení.

Pozitivní výsledek:

Zaměstnanec s pozitivním výsledkem:

­- bezodkladně uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti;

­- opustí pracoviště a poskytne součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;

­- orgán ochrany veřejného zdraví nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu;

­- do doby nařízení karantény nosí zaměstnanec respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud je to možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu.

Zaměstnanec má první den přítomnosti na pracovišti po ukončení karantény povinnost podstoupit antigenní test (testování zajišťuje zaměstnavatel).

Pokud zaměstnanec podstoupí v době po pozitivním výsledku antigenního testu provedeného u zaměstnavatele test RT-PCR s negativním výsledkem, dojde k ukončení karantény.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.