###

AKTUALITA

Zřízení nezbytné cesty k nemovitosti nabyté před 1. 1. 2014


31/10/2019

Předchozí právní úprava účinná do 31. 12. 2013 nevylučovala možnost zřídit právo cesty ani v situacích, kdy vlastník nemovitosti zavinil, že k ní nemá přístup. Nový občanský zákoník však výslovně neumožňuje soudu povolit nezbytnou cestu v případech, kdy byl nedostatek přístupu způsoben z hrubé nedbalosti či úmyslně (nutno však dodat, že tento aspekt byl již v minulosti v rozhodovací praxi soudů brán v potaz, i když zpravidla až při stanovení náhrady za zřízení nezbytné cesty). Ústavní soud v nedávném nálezu potvrdil závěry obecných soudů, že není rozhodné, zda k zavinění nedostatečného přístupu k nemovitosti došlo jednáním jejího vlastníka před nebo po nabytí účinnosti současné právní úpravy. A především pak uvedl, že za hrubou nedbalost či úmysl lze v tomto ohledu považovat i takové jednání vlastníka, které spočívá v nabytí nemovitosti v uzavřeném areálu jiného vlastníka s vědomím, že k ní nemá zajištěn přístup, přičemž se o zajištění přístupu nepokusil smírnou cestou, ale snažil si jej vynutit nejprve prostřednictvím policie a pak u soudu. Závěrem je vhodné dodat, že ani současná, ani předchozí právní úprava nepřiznávají právo nezbytné cesty, ale pouze stanovují podmínky, ze nichž se lze domáhat jejího povolení u soudu.