###

AKTUALITA

Ode dneška mohou malí a střední podnikatelé podávat žádosti o záruku za úvěry komerčních bank v rámci programu COVID-II.


2/4/2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka („ČMZRB“) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásila program COVID II. Živnostníkům, malým a středním podnikům bude ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milion korun na úhradu úroků.

Žádosti o záruku se budou podávat v tzv. kolových výzvách. Na každé kolo bude k dispozici celkem 1,5 mld. Kč, přičemž po naplnění kapacity bude příslušné kolo pro příjem žádostí uzavřeno a další kolo bude vyhlášeno 10 pracovních dnů po ukončení předchozího kola. První kolo odstartovalo již dnes.

Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci programu OPPIK, proto je nutné splňovat podmínky evropské legislativy a pravidla pro poskytování dotací z programu OPPIK. Také posouzení, zda je podnikatel malým nebo středním podnikatelem se v plném rozsahu musí opřít o evropskou legislativu.

Podrobnosti programu COVID-II:

 •  Výše zaručovaného úvěru až 15 mil. Kč
 •  ČMZRB poskytne záruku až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru
 •  Doba ručení ČMZRB až 3 roky
 •  Finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč

Z programu COVID-II bude možné přes komerční úvěry financovat:

 •  Platby za nájemné, energie
 •  Mzdy zaměstnanců
 •  Úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur
 •  Pořízení materiálu a zásob a drobného majetku
 •  Předfinancování pohledávek

K žádosti bude zřejmě nutné přiložit:

 •  Rozvahu, výsledovku za rok 2019
 •  Daňové přiznání za rok 2019
 •  Přehled závazků a pohledávek z obchodního styku
 •  Vyčíslení provozních nákladů spojených s chodem firmy
 •  Popis důvodů postižení chodu firmy coronavirem (např. pokles příjmů, výpadek zaměstnanců, výpadek dodávek, zrušené zakázky, pohledávka po splatnosti atd.)

Žádost o záruku v rámci programu COVID-II nebude schválena podnikateli, který naplňuje znaky úpadku nebo je v likvidaci, případně pokud má nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců (netýká se případů, kdy k nedoplatku došlo z důvodu potíží způsobených v důsledku šíření koronavirové infekce, tzn. nedoplatky vznikly nejdříve 1. 3. 2020).

Je třeba počítat rovněž s tím, že splnění podmínek pro čerpání záruky za úvěr v rámci programu COVID-II bude kontrolováno následně, a to stejně, jako se kontroluje např. plnění dotačních podmínek v rámci programu OPPIK. Na tomto místě je třeba upozornit, že v případě porušení předem stanoveného účelu využití finančních prostředků v rámci programu COVID-II budou úvěrovaným ukládány sankce za případná porušení. Proto je nutné podklady připravovat pečlivě a veškerou relevantní dokumentaci obvyklým způsobem evidovat a archivovat, aby se žadatel vyhnul nežádoucím právním rizikům, včetně možného trestního stíhání.

Zvažujete-li podání žádosti o záruku za komerční úvěr v rámci programu COVID-II, obraťte se co nejdříve na svoji banku, se kterou si sjednáte úvěr. Ve spolupráci s bankou pak můžete od 2. 4. 2020 žádat o záruku ČMZRB na oficiálním formuláři, který bude zveřejněn zde.

Obrátit se můžete rovněž na naší advokátní kancelář, kde Vám rádi pomůžeme jak s přípravou kompletní dokumentace, tak s komunikací s Vaší bankou a s ČMZRB.