###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - 4. stupeň PES


17/12/2020

Vážení klienti,

od pátku 18. 12. 2020 (00:00 hod.) se Česká republika opět ocitá ve 4. stupni PES. V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat o obsahu nových opatření tak, jak byla publikována ve Sbírce zákonů:

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU – od 18. 12. 2020 (00:00 hod.) do 23. 12. 2020 (23:59 hod.)

ZAKAZUJE SE

volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 4:59 hod. s výjimkou:

- cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele;

- výkonu povolání;

- výkonu činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace; ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče; veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury; služeb pro obyvatele, vč. zásobování a rozvážkové služby;

- neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů;

- venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;

- účasti na dovolené hromadné akci;

- cest zpět do místa svého bydliště.

volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 5:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou:

- cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele;

- nezbytných cest nutných za rodinou nebo osobami blízkými;

- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léku a zdravotních prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), vč. potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu; v těchto věcech rovněž cest nezbytně nutných pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc);

- cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, vč. zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče;

- cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, vč. zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých;

- výkonu povolání nebo činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace; ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, vč. dobrovolnické činnosti; veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury; služeb pro obyvatele, vč. zásobování a rozvážkové služby; veterinární péče;

- cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích;

- cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich;

- cest za účelem vycestování z ČR;

- účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova;

- cest za účelem účasti na vzdělávání vč. praxí a na zkouškách;

- cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven;

- účast na dovolené hromadné akci;

- účast na shromáždění;

- cest zpět do místa svého bydliště.

NAŘIZUJE SE

• omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště;

• omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

• pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob (výjimka – členové domácnosti; zaměstnanci konající práci pro stejného zaměstnavatele; osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost; osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob; dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních);

- a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

• zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

OMEZUJE

• právo pokojně se shromažďovat – tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének a shromáždění musí být konáno pouze mimo vnitřní prostory, může se jej účastnit nejvýše 100 účastníků – skupinky po 20 účastnících, alespoň 2 metry (výjimka – shromáždění pořádané církví / náboženskou společností)

DOPORUČUJE

• zaměstnavatelům – podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě; omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele;

• zachovat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu);

• využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk.

MALOOBCHOD A SLUŽBY – od 18. 12. 2020 (00:00 hod.) do 23. 12. 2020 (23:59 hod.)

Plné znění dostupné zde.

ZAKAZUJE SE

• přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody, bary), s výjimkou – provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování); školní stravování; v provozovnách ubytovacích služeb

- výjimka – prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. okýnka, prodej jídla s sebou), s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny je zakázán mezi 23:00 hod. – 4:59 hod.;

• koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků;

• společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb;

• poutě a podobné tradiční akce;

• kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (s výjimkami – přehled zde);

• veletrhy;

• provoz heren, kasin, sázkových kanceláří;

• provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center;

• provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní;

• návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad;

• návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií;

• provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním (zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost vč. přípravy na vyučování);

• poskytování ubytovacích služeb (s výjimkami – přehled zde);

• pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech stravovacích služeb;

• maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 23:00 hod až 4:59 hod., s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy; lékáren; prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích;

• prodejen ve zdravotnických zařízeních;

OMEZUJE

• mj. provoz v lyžařských areálech tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

- provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí řízení front tak, že zákazníci jsou řazeni do samostatných koridorů s jednosměrným postupem osob, v zástupu za sebou, s rozestupy mezi osobami alespoň 2m s výjimkou členů domácnosti; vzájemná vzdálenost dvou koridorů od sebe je alespoň 2m;

- provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí, že sedačky s krytem jsou mechanicky zajištěny proti možnosti uzavření kabiny a mají po celou dobu provozu otevřená okénka;

• pro výčet zbývajících omezení, které se týkají provozu maloobchodu a služeb v míře, ve které nebyly zakázány odkazujeme na plné znění opatření zde.

Přejeme Vám poklidný adventní čas.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.