ZÁSADY

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů ("Zásady") představují základní zásady, kterými se společnost FORLEX s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 042 75 705 ("Společnost") řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR"); a
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o některých službách informační společnosti").

OSOBNÍ ROZSAH

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.forlex.cz ("Webové stránky"), a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se Společností či nikoliv ("Subjekty údajů").

Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby ("Osobní údaj").

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY

Společnost zpracovává následující Osobní údaje:

 1. jméno a příjmení;
 2. datum narození;
 3. adresa zaměstnání / sídla;
 4. telefonní číslo;
 5. emailová adresa.

VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Společnost zpracovává za účelem zasílání newsletterů s aktuálními informacemi pro své klienty.

Nad rámec výše zmíněného je Společnost oprávněna zasílat Subjektům údajů obchodní sdělení za podmínek stanovených Zákonem o některých službách informační společnosti, tj. pokud Společnost získá od Subjektu údajů podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s poskytnutím služeb.

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, minimálně však po dobu 5 let po posledním poskytnutí služeb danému Subjektu údajů, nestanoví-li obecně závazný právní předpis delší dobu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Společnost, jakožto správce Osobních údajů, tímto v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje Subjektům údajů své kontaktní údaje:

FORLEX s.r.o., advokátní kancelář
Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava

IČO: 042 75 705

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63028

Pro účely komunikace se Společností ohledně těchto zásad může Subjekt údajů dále využít e mailovou adresu info@forlex.cz nebo telefonní číslo +420 596 110 300.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají následující práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případně také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;
 5. právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 7. právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 8. právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.