###

AKTUALITA

CORONAVIRUS update - nová opatření


27/2/2021

Vážení klienti,

situace se turbulentně mění ze dne na den, proto Vám přinášíme krátké shrnutí aktuálních novinek a povinností, o kterých vláda ČR rozhodla během včerejšího večera.

NOUZOVÝ STAV

Byl vyhlášen nouzový stav, navazující na ten stávající, a to do 28. 3. 2021.

OMEZENÍ POHYBU – od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

Plné znění opatření zde.

ZÁKAZ – opustit území okresu / hl. m. Praha – ve kterém má člověk bydliště / trvalý pobyt

  • VÝJIMKY:

­  - cesta do zaměstnání / podnikatelské činnosti;

­  - nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých a dobrovolnická / sousedská výpomoc, vč. zajištění péče o děti, odkládání odpadu a péče o zvířata;

­  - nezbytná cesta do zdrav. zařízení, vč. doprovodu a veterinární péče;

­  - cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; vč. doprovodu příbuzných a blízkých;

­ Další výjimky viz plné znění zde.

Naplnění výjimky je potřeba prokázat čestným prohlášením – tedy zejména v případě, že osoba vykonává zaměstnání / podnikatelskou činnost v jednom okrese a bydliště / trvalý pobyt má v jiném okrese – jejich vzory jsou dostupné zde (bod 19).

NAŘIZUJE

Zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště.

Zákaz volného pohybu:

  • mezi 5:00 hod. do 20:59 hod., s výjimkou

­  - viz. výše – důvody pro cestování mimo okres a dále:

­  - nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu osob;

­  - cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště;

­  - pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích pouze na území obce, ve které se nachází tento rekreační objekt;

­  - účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova.

  • mezi 21:00 hod. do 4:59 hod., s výjimkou –

­  - cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele;

­  - výkonu povolání,

­  - výkonu činností sloužících k zajištění - bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace; ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče; veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury; služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby; neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů;

­  - venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;

­  - účasti na hromadné akci dovolené; cest zpět do místa svého bydliště.

OMEZUJE

Konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:

1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95;

2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti;

3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny;

4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu.

UZAVŘENÍ ŠKOL A ŠKOLEK – od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

Zakazuje se osobní přítomnost dětí v předškolním vzdělávání v MŠ a provoz základních škol.

NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST – od 1. 3. 2021

Plné znění dostupné zde.

ZMĚNA:

OBECNĚ = respirátor / chirurgická rouška (nebo obdobné prostředky) – vnitřní prostory mimo bydliště; veřejně dostupná místa v zastavěném území obce (bez ohledu na vzdálenost od ostatních osob).

PŘÍSNĚJŠÍ PRAVIDLA = respirátor (nebo obdobný prostředek) – ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako – prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení (i ambulantní péče), zařízení soc. služeb, MHD, nástupiště, přístřešek a čekárna veřejné dopravy, v motorových vozidlech (výjimka – členové domácnosti).

POZOR ZMĚNA = výjimka pro osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby – tj. již nadále nepostačí rozestupy 2 m.

Dále platí – výjimka pro osoby konající práci kategorie III. a IV. – rizikový faktor zátěž teplem.

SHRNUTÍ – zaměstnanci jsou povinni mít na pracovišti respirátor / roušku po celou dobu výkonu práce a mohou si je sundat pouze za předpokladu, že vykonávají práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby (typicky – samostatná kancelář); v případě, že zaměstnanec vykonává práci v provozovně služeb nebo prodejně – je povinen mít respirátor (tedy se nově neuplatní pravidlo 2 roušek!). Zvýší se tak počet zaměstnanců, kteří budou povinni mít ochranné prostředky po celou dobu směny, u nichž se tedy uplatní nárok na bezpečnostní přestávky v práci (v rámci těchto přestávek jsou zaměstnanci oprávněni si ochranu úst a nosu sundat – nicméně dle znění opatření by měli být při tom sami v místnosti, což bude na řadě pracovišť nepochybně problematické).

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.