###

AKTUALITA

Schválený daňový balíček nabyl účinnosti


29/5/2019

Dne 1. 4. 2019 nabyl účinnosti tzv. „daňový balíček“, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a cel. Vedle změn zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty, o kterých jsme Vás již dříve informovali, novela dále zavádí např. následující změny.

Novela mj. stanovuje pravidla pro zdanění zahrnovaných příjmů ovládané zahraniční společnosti držené českou ovládající společností (daňový rezident České republiky podílející se přímo či nepřímo na základním kapitálu ovládané zahraniční společnosti). Pro účely daně z příjmů se na činnost ovládané zahraniční společnosti a nakládání s jejím majetkem, ze kterých plynou zahrnované příjmy (např. výpůjční příjmy, podíly na zisku, příjmy z prodeje zboží a služeb nakoupených od přidružených osob a přidruženým osobám prodaných, a to s malou či nulovou ekonomickou hodnotou), hledí, jako by byly uskutečněny ovládající společností na území České republiky. Při výpočtu daně se zohlední poplatníkův podíl na základním kapitálu ovládané zahraniční společnosti k okamžiku uskutečnění příslušné činnosti nebo nakládání s majetkem.

Novela se dotýká i pravidel ve vztahu k DPH. Pojem „ekonomická činnost“ je nově šířeji definována jako činnost za účelem získávání pravidelného příjmu, nikoliv tedy soustavná činnost, jako tomu bylo doposud. Dále se mění způsob výpočtu výše DPH tak, aby při výpočtu daně shora i zdola vyšla částka daně vždy stejná. Za účelem zjednodušení se pak zavádí nové pravidlo, dle kterého budou poplatníci povinni předem oznámit správci daně, že v souvislosti s realizací nových projektů výzkumu a vývoje hodlají uplatnit odpočet od základu daně. Plátci daně pak navíc mají nově ze zákona stanovenu povinnost, aby ve stanovené lhůtě daňové doklady nejen vystavili, ale také vynaložili rozumně požadované úsilí k tomu, aby doklady doručili příjemci plnění.