###

AKTUALITA

Podíl na zisku lze rozdělit mezi osoby odlišné od společníků jen na základě ujednání ve společenské smlouvě


18/11/2019

Dle nedávného usnesení Vrchního soudu v Olomouci lze podíl na zisku rozdělit mezi jiné osoby než společníky (např. zaměstnance) pouze tehdy, připouští-li to výslovně společenská smlouva. Nestačí tedy pouhé ujednání obsažené například v kolektivní či jiné smlouvě uzavřené mezi společností a jejími zaměstnanci (či jinými osobami), není-li toto ujednání následně promítnuto do samotného textu společenské smlouvy. Běžné ustanovení společenské smlouvy, že o rozdělení zisku rozhoduje nejvyšší orgán společnosti za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy tak není v těchto případech dostačující. Pro předejití případných sporů tedy doporučujeme při uzavírání obdobných smluv vždy myslet na to, že sjednané rozdělení zisku mezi další osoby je nutné nechat výslovně zapsat do společenské smlouvy. Uvedené závěry jsou aplikovatelné vedle společností s ručením omezeným i na akciové společnosti.