###

AKTUALITA

KORONAVIRUS – VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU


14/3/2020

Vážení klienti,

s ohledem na dynamický vývoj situace v souvislosti s koronavirem Vás opět informujeme o vládou přijatých opatřeních. Dne 12. 3. 2020 byl usnesením vlády č. 194 vyhlášen v České republice nouzový stav, a to s účinností od 12. 3. 2020, 14.00 hod. na dobu 30 dnů, což je maximální možná doba, jíž je možné dále prodloužit jen se souhlasem Poslanecké sněmovny.

Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Nouzový stav lze vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají, což vláda rovněž učinila ve svých usneseních ze dne 12. 3. 2020 a v usneseních ze dne 13. 3. 2020 a 14. 3. 2020.

Mezi tato opatření spadá s účinností od 13. 3. 2020 od 06.00 hod.:

 Zákaz přítomnosti veřejnosti v posilovnách, přírodních a umělých koupalištích, soláriích, saunách, wellnessu, hudebních a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích.

 Zákaz činnosti provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5.000 m2, a to prozatím do 24. 3. 2020, 06.00 hod.

 Zákaz konání akcí (divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé) s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob (oproti původnímu počtu 100 osob), mimo schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a mimo pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020, 12.00 hod.:

 Je nařízeno všem občanům ČR a cizincům s přechodným a trvalým pobytem v ČR pobývajícím na území ČR nad 90 dní nebo zaměstnaným na území ČR, které se navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, aby bezprostředně tuto skutečnost nahlásily telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému (nebo nemají-li, pak jakémukoliv) praktickému lékaři.

 Současně s výše uvedeným se praktickým lékařům nařizuje, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v ČR pobývajících na území ČR nad 90 dní nebo zaměstnaným na území ČR, které se navrátí z rizikových oblastí, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Dále je od 13. 3. 2020 od 20.00 hod. zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době od 20.00 – 06.00 hod.

S účinností od 14. 3. 2020 platí dále tato omezení:

 Vymezení 15 rizikových oblastí (Čína, Itálie, Irán, Jižní Korea, Španělsko, Německo, Francie, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko; tento seznam se může měnit, proto doporučujeme sledovat aktuální seznam států ZDE), do nichž je zakázán vstup občanům ČR a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR nad 90 dnů. Současně platí zákaz vstupu do ČR cizincům (vyjma cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR nad 90 dnů) přicházejícím z těchto rizikových oblastí.

Toto omezení se mění od 16. 3. 2020, a to tak, že je zakázán vstup do ČR všem cizincům (bez ohledu na rizikové oblasti) s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Současně je občanům ČR a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR zakázáno vycestovat z území ČR. Nadále však platí výjimky dostupné ZDE. Zmínit lze výjimku pro občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice (na rozdíl od původních 50 km od státní hranice). Omezení související s uzavřením hranic ČR se dále nevztahuje na mezinárodní přepravu, nyní se tedy nedotýká transportu zboží.

 Platí i mimořádná opatření v dopravě. Dopravcům je zakázána přeprava cestujících přes hranice ČR. Výjimky platí pro dopravce v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsazeností 9 osob a méně a pro mezinárodní silniční osobní příležitostnou dopravu za účelem návratu občanů ČR a cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR do ČR a za účelem opuštění ČR cizinci. V rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž dochází k překročení hranic ČR, lze využívat pouze mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha.

 Zákaz přítomnosti veřejnosti v bazénech a turistických informačních centrech.

 Zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních i venkovních sportovištích s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.

 Zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích.

 Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou zejm. prodejen potravin, výpočetní a telekomunikační techniky, pohonných hmot, hygienického zboží, krmiv, novin a časopisů, lékáren a prodeje přes internet a další vzdálené prostředky, a to prozatím do 24. 3. 2020, 06:00 hod.

 Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování), a to prozatím do 24. 3. 2020, 06:00 hod. Tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (tj. např. na provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

 Zákaz provozu heren a kasin.

Nadále pak platí zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání v základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách a konzervatořích, k tomu se od 13. 3. 2020 přidávají základní umělecké školy, zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (např. školní družiny), jazykové školy a jednoleté jazykové kurzy s denní výukou v registrovaných institucích. Ačkoliv se tento zákaz výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zvážit omezení a/nebo přerušení provozu mateřských škol.

Předpokládá se, že budou realizována ještě další omezení. Vývoj pro Vás budeme i nadále sledovat. Budete-li mít v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a aktuální situací v ČR dotazy či požadavky, jsme samozřejmě připraveni Vám pomoci.