###

AKTUALITA

VĚTŠÍ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A KORONAVIRUS UPDATE


19/6/2020

Vážení klienti,

dne 17. 6. 2020 prezident podepsal tzv. větší novelu zákoníku práce.

S nejdůležitějšími body této novely se budete moci seznámit dne 21. 7. 2020 na naší již tradiční pracovněprávní snídani (spolu s tématem kontroly ze strany státních orgánů) nebo na online webináři s týmž obsahem.

Jedná se o významnou změnu dosavadního znění tohoto zákona, která přinese například:

zcela novou úpravu dovolené

i) nově bude zaměstnanci vznikat nárok na dovolenou ve výši stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou zaměstnanci vzniklo právo – rozsah dovolené tedy bude určen nikoliv dny, ale hodinami;

ii) zjednodušuje se také výpočet poměrné části dovolené u zaměstnanců, kteří nepracovali u zaměstnavatele po celý kalendářní rok – za podmínky 4 týdnů výkonu práce v kalendářním roce bude zaměstnanci náležet 1/52 celkové roční výměry dovolené za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu;

iii) mění se pravidla pro započítávání překážek v práci do nároku na dovolenou a krácení dovolené; a

iv) umožňuje se převod bonusové dovolené do dalšího roku.

sdílené pracovní místo – zvláštní režim bude moct zaměstnavatel využít u dvou nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce;

doručování – úložní doba při nevyzvednutí zásilky bude nově činit 15 dnů (dočkáme se tedy možnosti doručovat platně např. zasláním s dodejkou);

přechod práv a povinností – zpřesňují se pravidla, kdy dochází k přechodu práv a povinností na nového zaměstnavatele v souvislosti s převodem činnosti přímo ze zákona;

pracovní volno související s akcí pro děti a mládež – u akcí pořádaných právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku nejméně 5 let, jejíž hlavní činností je práce s dětmi a mládeží, bude zaměstnanci náležet náhrada mzdy, která může být (v omezeném rozsahu) zaměstnavateli následně proplacena ze státního rozpočtu.

Část změn obsažených v novele nabude účinnost již dne 30. července 2020 a část pak dne 1. ledna 2021.

Další novinky – CORONAVIRUS UPDATE

Antivirus C

Dne 16. 6. 2020 Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila návrh zákona, kterým bude zaveden Antivirus C.

Jak už jsme Vás informovali dříve v rámci Antiviru C bude možno využít prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jsou povinni platit zaměstnavatelé, a to za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Novela čerpání podmiňuje splněním těchto podmínek (pro každý měsíc zvlášť):

- počet zaměstnanců v pracovním poměru (účastných nemocenského pojištění) nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50 osob;

- zaměstnavatel za tyto zaměstnance odvedl pojistné, které jsou povinni platit tito zaměstnanci;

- počet zaměstnanců v pracovním poměru neklesl v žádném z měsíců (červen, červenec a srpen 2020) v porovnání se stavem zaměstnanců v březnu 2020 o více než 10 %;

- úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.

Samotné prominutí pojistného je pak spojeno s podmínkou, že za měsíc, ve kterém zaměstnavatel uplatňuje prominutí pojistného, nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů v rámci programu Antivirus A a B.

V současné chvíli zákon čeká už pouze na podpis prezidenta.

Pendleři

Nově se vstup na území ČR ze zahraničí řídí následující infografikou:

V případě pendlerů pak platí, že od 15. 6. 2020 mohou vstupovat na území ČR bez dalších omezení občané zelených členských států EU (popř. osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v zeleném členském státě EU).

Pro vstup z oranžových a červených zemí platí i v případě pendlerů stále stejná pravidla jako doposud, o nichž jsme Vás informovali v našem nedávném updatu.