###

AKTUALITA

DALŠÍ PRÁVNÍ AKTUALITY


1/7/2020

Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí se zásadně omezí

Dne 1. 7. 2020 nabývá účinnosti novela občanského zákoníku, na základě které mj. dochází k opětovné změně pravidel zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitosti.

Dle stávající úpravy převádí-li osoba svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti (ať už úplatně či bezúplatně), mají ostatní spoluvlastníci k převáděnému podílu ze zákona předkupní právo, ledaže se jedná o převod osobě blízké.

„Nová“ úprava navrací vztahy spoluvlastníků stran předkupního práva do stavu, jaký tady byl účinný do konce roku 2017. Zákonné předkupní právo spoluvlastníků se tak značně omezí. V případě, že by spoluvlastník nemovitosti převáděl (úplatně či bezúplatně) svůj podíl na nemovitosti, mají ostatní spoluvlastníci ze zákona předkupní právo pouze tehdy, pokud k převodu dochází do šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví (založeného např. v důsledku dědění), ledaže by spoluvlastník svůj podíl převáděl na jiného spoluvlastníka, svého manžela, sourozence nebo příbuzného v řadě přímé, kdy se předkupní právo neuplatní vůbec.

Do 30. 6. 2020 nicméně i nadále platí povinnost spoluvlastníka nemovitosti nabídnout k odkupu svůj podíl ostatním spoluvlastníkům. V případě zájmu o koupi či prodej podílu na nemovitosti např. za účelem scelení vlastnických práv k zemědělské půdě, převodu spoluvlastnického podílu na rodinném majetku na třetí osobu, či spekulace (obzvláště ve složitějších případech) doporučujeme s tímto počkat alespoň do letošního července.

Novela zákona o DPH

Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která od 1. 1. 2021 změní podmínky u dodání zásilek v rámci přeshraničního obchodování. V současnosti jsou malé zásilky v hodnotě méně než 22 eur pocházející ze zemí mimo EU od DPH osvobozeny, přičemž zásilky ze zemí EU libovolné hodnoty DPH podléhají.

Tuto nerovnost mezi dodavateli z EU a ze třetích zemí narovnavá zmíněná novela tím, že ruší osvobození od DPH pro malé zásilky v hodnotě pod 22 EUR v celé Evropské unii.

Administrativní zátěž spojená s nutností se registrovat k DPH a plnit povinnosti v každém členském státě, v němž obchodník prodává zboží nebo poskytuje své služby bude naopak snížena z důvodu rozšíření působnosti zvláštního režimu jednoho správního místa pro výběr DPH. Podnikatelé se budou nově moci registrovat na online portálu a jeho prostřednictvím podávat daňová přiznání a platit DPH za plnění v jiných členských státech EU, navíc podnikatel uskutečňující přeshraniční internetový prodej zboží nebo digitálních služeb do 10 000 eur ročně bude moci uplatňovat pravidla pro DPH používaná ve své domovské zemi.

Nový zákon o realitním zprostředkování

S účinností od 3. března 2020 došlo přijetím nového zákona o realitním zprostředkování, jehož cílem je ochrana klientů realitních kanceláří, zkvalitnění realitních služeb a zároveň přiblížení tohoto druhu podnikání k podmínkám ostatních států EU.

Činnost realitního zprostředkovatele je nově zařazena mezi vázané živnosti, jejíž provozování je podmíněno potřebnou kvalifikací, pro jejíž ověření bude klientům sloužit veřejně dostupný seznam.

Smlouva o realitním zprostředkování musí uzavřená v písemné formě, musí být stanovena výše provize realitního zprostředkovatele a je třeba k ní přiložit výpis z katastru nemovitostí k předmětné nemovitosti, který jasně odhaluje případná omezení vlastnického práva či jiné vady váznoucí na nemovitosti. Je stanovena rovněž maximální 6 měsíční doba trvání výhradního zprostředkování prodeje nemovitosti pro případy, kdy je zájemcem spotřebitel.

Nově musí být realitní zprostředkovatel po celou dobu výkonu činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit klientovi újmu způsobenou výkonem činnosti realitního zprostředkování. Limit pojistného plnění je stanoven nejméně na částku ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně na částku ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce, což však s ohledem na současnou cenu nemovitostí, považujeme za ne zcela dostatečné.

Tento zákon vnímáme jako krok kupředu, nicméně ochrana klientů před některými nekalými praktikami realitních kanceláří mohla být, dle našeho názoru, stanovena ve větším rozsahu.

Připravovaná novela energetického zákona Aneb stop energetickým „šmejdům“

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravuje novelu energetického zákona, která by měla zajistit vyšší ochranu zákazníků před nekalými obchodními praktikami dodavatelů a zprostředkovatelů elektřiny a plynu.

Zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích bude nově možné vykonávat pouze na základě oprávnění udělovaného Energetickým regulačním úřadem.

Novela dále posiluje práva zákazníka úpravou řady ustanovení energetického zákona, mezi něž mimo jiné patří:

  • právo zákazníka vypovědět bez postihu závazek ze smlouvy, která byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory předmětného držitele licence, a to kdykoliv do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu;
  • při uzavření smlouvy na dobu určitou, ve které je sjednáno prodloužení doby trvání závazku ze smlouvy bez výslovného souhlasu zákazníka, je zákazník oprávněn závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy; gtoto ustanovení reaguje na mnohdy nechtěné automatické prodloužení smlouvy;
  • v případě, že zákazníkovi zaniklo vlastnické nebo užívací právo k odběrnému místu je oprávněn bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy, a to ve výpovědní době patnácti dnů.

Oprávnění poskytovatele veřejné komunikační sítě vstupovat do cizích nemovitostí

Poskytovatelé veřejné komunikační sítě jsou v souladu se zákonem o elektronických komunikacích oprávněni využít cizí nemovitosti (např. za účelem provádění oprav a údržby optického vedení). Na základě nedávného rozhodnutí stavebního úřadu potvrzeného odvolacím úřadem bylo v rámci zastupování našeho klienta potvrzeno, že předpokladem pro zřízení a provozování veřejné komunikační sítě na cizím pozemku je primárně uzavření smlouvy s vlastníkem takového pozemku, čímž ex lege vznikne věcné břemeno, tj. veřejnoprávní omezení vlastnického práva po dobu provozování veřejné komunikační sítě provozovatelem. V případě, kdy není zřízení této sítě možné zajistit smluvně, nastupuje institut vyvlastnění.

Vlastník nebo uživatel nemovitosti je povinen umožnit poskytovateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť po předchozím oznámení, které musí být prokazatelně učiněno s dostatečným předstihem, v nezbytném rozsahu vstupovat, vjíždět do nemovitosti a kácet a oklesťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačních vedení. Pokud vlastník nebo uživatel poskytovateli přístup odmítne, je možné žádat o splnění této povinnosti v rámci řízení před stavebním úřadem.